Trang Chủ

Chúng tôi, Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho người khiếm thị. Nhiệm vụ của chúng tôi là:

  1. Tăng năng lực người khiếm thị thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ trợ giúp trong giáo dục và việc làm.
  2. Tư vấn giải pháp và cung cấp sản phẩm cho người khiếm thị trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và sống tự lập.
  3. Hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khiếm thị.

Tin Việc Làm