Bela Bartok - Mikrokosmos Vol 1 - 001 Six Unison Melodies