Layla

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 5
Measures: 39
Key signature: 1 flat
Parts: 5
Part names: Guitar(2), Bass(2), Percussion

Tập tin bản nhạc