Teton Sioux band - Two White Buffalo, Take Courage