Toxic

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 27
Measures: 52
Key signature: 3 flats
Parts: 12
Part names: Piccolo, Clarinet, Alto Saxophone, Trumpet(2), French Horn(2), Synthesizer(2), Trombone(2), Tuba

Tập tin bản nhạc