The Florentine Painters of the Renaissance With An Index To Their Works

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE 

            INDEX TO THE WORKS OF THE PRINCIPAL FLORENTINE PAINTERS 

            INDEX OF PLACES 

 THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE

Chia sẻ bài này qua: