The Renaissance: Studies in Art and Poetry

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            Two Early French Stories

            Pico della Mirandola

            Sandro Botticelli

            Luca della Robbia

            The Poetry of Michelangelo

            Leonardo da Vinci

            The School of Giorgione

            Joachim du Bellay

            Winckelmann

            Conclusion

Chia sẻ bài này qua: