Watts (1817-1904)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

  I. Death crowning Innocence
 At the Tate Gallery
 
 II. The Minotaur
 At the Tate Gallery
 
 III. Hope
 At the Tate Gallery
 
 IV. Thomas Carlyle
 At the South Kensington Museum
 
 V. Love and Life
 At the Tate Gallery
 
 VI. Love Triumphant
 At the Tate Gallery
 
 VII. The Good Samaritan
 At the Manchester Art Gallery
 
 VIII. Prayer
 At the Manchester Art Gallery

Chia sẻ bài này qua: