Darwiniana

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            I The Darwinian Hypothesis [1859]

            II The Origin of Species [1860]

            III Criticism on "The Origin of Species" [1864]

            IV The Genealogy of Animals [1869]

            V Mr. Darwin's Critics [1871]

            VI Evolution in Biology [1878]

            VII The Coming of Age of "The Origin of Species" [1880]

            VIII Charles Darwin [1882]

            IX The Darwin Memorial [1885]

            X Obituary [1888]

            XI Six Lectures to Working Men "On Our Knowledge of the Causes of the Phenomena of Organic Nature" [1863]

Chia sẻ bài này qua: