Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-56)

Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thự dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Chương 8: Đường lối đối ngoại

Chia sẻ bài này qua: