Con Mắt Biên Tập (MS 728)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1: BIÊN TẬP BẢN THẢO

Chương 1: BIÊN TẬP VIÊN NGÀY NAY

Chương 2: VAI TRÒ BIÊN TẬP VIÊN BẢN THẢO CUỐI 

Chương 3: VĂN PHẠM VÀ PHONG CÁCH

Chương 4: CHÍNH XÁC VÀ CÔNG BẰNG

Chương 5: PHÁP LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC

Phần 2: BIÊN TẬP NỘI DUNG

Chương 6: BIÊN TẬP THÔNG TIN

Chương 7: BIÊN TẬP Ý NGHĨA: BỨC TRANH LỚN

Chương 8: LÀM VIỆC VỚI PHÓNG VIÊN

Phần 3: BIÊN TẬP TRANG

Chương 9: VIẾT TÍT

Chương 10: TƯ DUY THỊ GIÁC

Chương 11: TRÌNH BÀY BÁO.

Chương 12: BƯỚC TIẾP

Chia sẻ bài này qua: