Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Và Học (MS-293)

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1.
Sử dụng kỹ năng công nghệ thông tin
trong dạy và học.

Phát triển của dạy và học trong lịch sử

- Học tập và giáo dục

- Sự phát triển của học tập và giáo dục trong lịch sử

- Sự tiến hoá của hệ thống giáo dục

- Các xu hướng học tập

Công nghệ với đổi mới phương pháp dạy và học

- Công nghệ giáo dục

- Phương pháp dạy và học tích cực và vai trò của phương tiện dạy học

- Công nghệ thông tin như là công cụ nâng cao tính tích cực trong dạy - học

- Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

Dạy học theo dự án

- Mở đầu

- Cách học dựa trên dự án là gì?

- Công nghệ và cách học dựa trên dự án

- Đánh giá cách học dựa trên dự án

- Cách tổ chức dạy theo dự án

- Các nguồn tài liệu

Phần 2.
Một số dự án học tập mẫu

- Dự án 1: Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975

- Dự án 2: Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

- Dự án 3: An toàn giao thông ở Việt Nam

- Dự án 4: Phát triển địa phương

- Dự án 5: Bảo tồn chữ viết dân tộc

Chia sẻ bài này qua: