The Pianoforte Sonata

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHAP

  PREFACE   

I. INTRODUCTORY

II. JOHANN KUHNAU

III. BERNARDO PASQUINI: A CONTEMPORARY OF J. KUHNAU

IV. EMANUEL BACH AND SOME OF HIS CONTEMPORARIES

V. HAYDN AND MOZART    

VI. PREDECESSORS OF BEETHOVEN  

VII. LUDWIG VAN BEETHOVEN

VIII. TWO CONTEMPORARIES OF BEETHOVEN    

IX. SCHUMANN, CHOPIN, BRAHMS, AND LISZT    

X. THE SONATA IN ENGLAND    

XI. MODERN SONATAS, DUET SONATAS, SONATINAS, ETC.   

  INDEX

Chia sẻ bài này qua: