The Voice: Its Production, Care and Preservation

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Note 

Chapter I. A Rational Vocal Method

Chapter II. The Choice of a Teacher

Chapter III. On Breathing: Inspiration

Chapter IV. On Breathing: Expiration

Chapter V. The Physiology and Psychology of Voice-Production

Chapter VI. Pitch and Sympathetic Vibration

Chapter VII. Registers of the Voice

Chapter VIII. Subdivisions of the Voice

Chapter IX. The Stroke of the Glottis

Chapter X. Hygiene of the Voice

Chapter XI. More Vocal Hygiene

Chapter XII. Nodes and Their Cure

Chia sẻ bài này qua: