Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học

Chương 2: Vai trò của giáo dục học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

Chương 3: Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục

Chương 4: Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

Chương 5: Tính quy luật và nguyên tắc dạy học

Chương 6: Nội dung dạy học

Chương 7: Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

Chương 8: Hình thức tổ chức dạy học

Chia sẻ bài này qua: