LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (MS 868)

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ
1.1. NGUỒN GỐC VÀ CÁC HÌNH THÁI CỬA TIỀN TỆ
1.2. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ
1.3. CUNG CẦU TIỀN TỆ
1.4. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH
1.5. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
1.6. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
Chương 2 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.1.    KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.2. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.3. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.4. CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Chương 3 CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
3.1.    KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
3.2. CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
3.3. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Chương 4. Tín dụng và lãi suất tín dụng
4.1.    TÍN DỤNG
4.2. LÃI SUẤT TÍN DỤNG
Chương 5 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỂN TỆ
5.1.    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Hình 5.2.Mô hình ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ
5.3. CHÍNH SÁCH TIEN TỆ
Chương 6 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6.1.    BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6.2. QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH
6.3. NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
6.4. CHI PHÍ, THU NHẬP, LỢI NHUẬN KINH DOANH
Chương 7 TÀI CHlNH CÔNG
7.1.    TÀI CHÍNH CÔNG
7.2. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
7.3. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA
Chương 8 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
8.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
8.2. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
8.3. CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chia sẻ bài này qua: