Đề Cương Bài Giảng Môn Kinh Tế Phát Triển (MS-287)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

Bài 2. Các mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Bài 3. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

Bài 4. Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Bài 5. Các chính sách phát triển kinh tế

Bài 6. Đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: