Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1: GIAO TIẾP

Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp

Chương 3: Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp

Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp

Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty

Phần 2: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Chương 6: Khái quát chung về thương lượng

Chương 7: Tiến trình thương lượng

Chương 8: Phân tích giá cả trong thương lượng

Chương 9: Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng

Chương 10: Bán hàng lẻ - những cuộc thương lượng nhỏ

Chia sẻ bài này qua: