Bakemono Yashiki (The Haunted House) Tales of the Tokugawa, Volume 2 (of 2)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PART I.   Tales of the Edo Banchō:
 Who Aoyama Shūzen was

 Chapter I. The Chūgen Rokuzo

 II. The Bakémono Yashiki

  III. Nakakawachi Shūzen

  IV. The O'kagé Sama

  V. The Report to the Tono Sama

  VI. The Shrine of the O'Inari Sama

  VII. The Luck of Okumura Shūzen

  VIII. Aoyama Shūzen

  IX. Shūzen meets Shūzen

  X. The Meeting of the Gaman Kwai

 PART II.   Banchō Sarayashiki: What Aoyama Shūzen became

 Chapter XI. The Yoshida Goten

  XII. The Kōjimachi Well

  XIII. The Sen Himégimi (Princess Sen)

  XIV. Shūzen Adolescens

  XV. The God favours Shūzen

  XVI. The Affair of the Asakusa Kwannon

  XVII. Emma Dai-Ō gives Judgment

  XVIII. Kosaka Jinnai

  XIX. A Matter of Pedestrianism

  XX. The Affair of Kishū Ke

  XXI. If old Acquaintance be forgot

  XXII. The Shrine of the Jinnai bashi

  XXIII. A Winter Session

  XXIV. The Tiger at the front Gate; the Wolf at the Postern

  XXV. Chūdayu wins his Suit

  XXVI. Sampei Dono

  XXVII. Aoyama wins his Suit

  XXVIII. The Sarayashiki 

           

Chia sẻ bài này qua: