The Beginnings of Cheap Steel

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

STEEL BEFORE THE 1850's

 BESSEMER AND HIS COMPETITORS

 ROBERT MUSHET

 EBBW VALE AND THE BESSEMER PROCESS

 MUSHET AND BESSEMER

 WILLIAM KELLY'S AIR-BOILING PROCESS

 CONCLUSIONS            

Chia sẻ bài này qua: