Exercises in Knitting

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. German Pattern of Open Double Knitting

2. Nun's Pattern 

3. Viennoise Pattern 

4. Beautiful Coral Pattern 

5. Beautiful Diamond Pattern 

6. Pretty Feather Pattern 

7. Double Rose-Leaf Pattern

 8. Spider-Net Pattern

 9. Shield Pattern, surrounded with Open Work

 10. Canvass Pattern

 11. Leaf Pattern

 12. Another Leaf Pattern

Chia sẻ bài này qua: