Friction, Lubrication and the Lubricants in Horology

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 CHAPTER I.
 Lubricants in Horology—their Source and Methods of Refinement
 
 CHAPTER II.
 Elementary Physics Relating to Friction and Lubrication
 
 CHAPTER III.
 Friction—its Nature and Theory
 
 CHAPTER IV.
 Application of the Laws of Friction and Lubrication in  Horology
 
 CHAPTER V.
 The Properties and Relative Values of Lubricants in Horology

Chia sẻ bài này qua: