Fulton's "Steam Battery": Blockship and Catamaran

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            SURVIVING DESIGNS FOR FLOATING BATTERIES 

            CONTROVERSIAL DESCRIPTIONS

            COPENHAGEN PLANS 

            HISTORY OF DOUBLE-HULL CRAFT 

            SAIL AND INBOARD PLANS

            RECONSTRUCTING THE PLANS 

            APPENDIX 

            FOOTNOTES

            INDEX

Chia sẻ bài này qua: