How to make rugs

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. RUG WEAVING

 II. THE PATTERN

 III. DYEING

 IV. INGRAIN CARPET RUGS

 V. WOVEN RAG PORTIERES

 VI. WOOLEN RUGS

 VII. COTTON RUGS

 VIII. LINSEY WOOLSEY

 NEIGHBOURHOOD INDUSTRIES: AFTER-WORD

 LIST OF ILLUSTRATIONS

Chia sẻ bài này qua: