Make Your Own Hats

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 I. Equipment and Materials

II. Covering Frame with Velvet

 III. Frames of Neteen and Crinoline

 IV. Wire Frames

 V. Round Crown of Wire

 VI. Hat Coverings

 VII. Trimmings

VIII. Hand-Made Flowers

 IX. Remodeling and Renovating 

Chia sẻ bài này qua: