Opportunities in Engineering

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

  I. Engineering and the Engineer

 II. Engineering Opportunities

 III. The Engineering Type

 IV. The Four Major Branches

 V. Making a Choice

 VI. Qualifying for Promotion

 VII. The Consulting Engineer

 VIII. The Engineer in Civic Affairs

 IX. Code of Ethics

 X. Future of the Engineer

 XI. What Constitutes Engineering Success

 XII. The Personal Side 

Chia sẻ bài này qua: