Vegetable Dyes Being a Book of Recipes and Other Information Useful to the Dyer

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. Wool, Silk, Cotton and Linen

 II. Mordants 6 III. British Dye Plants

 IV. The Lichen Dyes

 V. Blue

 VI. Red 31 VII. Yellow

 VIII. Brown and Black

 IX. Green

 X. The Dyeing of Cotton

 XI. The Dyeing of Silk

 Glossary

 Bibliography

 Index 

           

Chia sẻ bài này qua: