Anomalies and Curiosities of Medicine

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. GENETIC ANOMALIES

 II. PRENATAL ANOMALIES

III. OBSTETRIC ANOMALIES

IV. PROLIFICITY

V. MAJOR TERATA

VI. MINOR TERATA

VII. ANOMALIES OF STATURE, SIZE, AND DEVELOPMENT

VIII. LONGEVITY

IX. PHYSIOLOGIC AND FUNCTIONAL ANOMALIES

X. SURGICAL ANOMALIES OF THE HEAD AND NECK

XI. SURGICAL ANOMALIES OF THE EXTREMITIES

XII. SURGICAL ANOMALIES OF THE THORAX AND ABDOMEN

XIII. SURGICAL ANOMALIES OF THE GENITOURINARY SYSTEM

XIV. MISCELLANEOUS SURGICAL ANOMALIES

XV. ANOMALOUS TYPES AND INSTANCES OF DISEASE

XVI. ANOMALOUS SKIN-DISEASES

XVII. ANOMALOUS NERVOUS AND MENTAL DISEASES

XVIII. HISTORIC EPIDEMICS   

Chia sẻ bài này qua: