Humanistic Nursing

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PART ONE

THEORETICAL ROOTS 

1 Humanistic Nursing Practice Theory

2 Foundations of Humanistic Nursing

3 Humanistic Nursing: A Lived Dialogue

4 Phenomenon of Community 

PART TWO

METHODOLOGY—A PROCESS OF BEING 

5 Toward a Responsible Free Research Nurse in the Health Arena

 6 The Logic of a Phenomenological Methodology

 7 A Phenomenological Approach to Humanistic Nursing Theory

 8 Humanistic Nursing and Art

 9 A Heuristic Culmination 

Appendix 
Glossary 
Bibliography 
Index 

Chia sẻ bài này qua: