Old English Patent Medicines in America

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

 ORIGINS OF ENGLISH PATENT MEDICINES

 ENGLISH PATENT MEDICINES COME TO AMERICA

 COMPLEX FORMULAS AND DISTINCTIVE PACKAGES

 SOURCE OF SUPPLY SEVERED

 PHILADELPHIA COLLEGE OF PHARMACY FORMULARY

 ENGLISH PATENT MEDICINES GO WEST

 THE PATENT MEDICINES IN THE

TH CENTURY 

Chia sẻ bài này qua: