BA MƯƠI TRIẾT GIA TÂY PHƯƠNG

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: BA MƯƠI TRIẾT GIA TÂY PHƯƠNG
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

           1. SOCRATES (469-399 TCN) - 2. PLATO (427-347 TCN)

            3. ARISTOTLE (384-322 TCN) - 4. PLOTINUS (K. 205- 270 SCN)

            5. AUGUSTINE (354-430) - 6. THOMAS AQUINAS (1225-1274)

            7. BACON (1561-1626) - 8. DESCARTES (1596-1650)

            9. SPINOZA (1632-1677) - 10. HUME (1711-1776)

            11. KANT (1724-1804) - 12. HEGEL (1770- 1831)

            13. MARX (1818-1883) - 14. NIETZSCHE (1844-1900)

            15. HUSSERL (1859- 1938) - 16. KIERKEGAARD (1813- 1855)

            17. HEIDEGGER (1889-1976) - 18. SARTRE (1905-1980)

            19. DE BEAUVOIR (1908-1986) - 20. FREUD (1856-1939)

            21. JUNG (1875-1961) - 22. WITTGENSTEIN (1889-1951)

            23. RUSSELL (1872- 1970) - 24. JAMES (1842- 1910)

            25. DEWEY (1859-1952) - 26. DERRIDA (1930-2007)

            27. FOUCAULT (1926- 1984) - 28. LYOTARD (1924- 1998)

            29. BAUDRILLARD (1929-2004) - 30. RORTY (1931-2007)

Chia sẻ bài này qua: