Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều kihiển cánh buồm

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

             Cách thức để trở thành nhà quản lý giỏi

            Chương 1 Quản lý con người

            Chương 2 Khả năng lãnh đạo

            Chương 3 Văn hóa

            Chương 4 Quản lý những kiểu người khác nhau

            Chương 5 Cơ cấu nhóm

            Chương 6 Quản lý việc kinh doanh

            Chương 7 Quản lý tổ chức của mình

            Chương 8 Các bí quyết quản lý cơ bản

            Chương 9 Biết, nói và làm

            Kết luận

Chia sẻ bài này qua: