The Buddha's Path of Virtue: A Translation of the Dhammapada

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. The Pairs
II. Heedfulness
III. The Mind
IV. Flowers
V. Fools
VI. The Wise
VII. The Arahat—The Worthy
VIII. The Thousands
IX. Evil
X. Punishment
XI. Old Age
XII. The Self
XIII. The World
XIV. The Awakened One
XV. Happiness
XVI. Affections
XVII. Anger
XVIII. Impurity
XIX. The Just
XX. The Path
XXI. Divers Verses
XXII. The Evil Way
XXIII. The Elephant
XXIV. Craving
XXV. The Mendicant
XXVI. The Brahmana

Chia sẻ bài này qua: