The Buddhist Catechism

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

THE LIFE OF THE BUDDHA 
THE DHARMA OR DOCTRINE 
THE SANGHA 
THE RISE AND SPREAD OF BUDDHISM 
BUDDHISM AND SCIENCE 
APPENDIX—The Fourteen Propositions accepted by the 
Northern and Southern Buddhists as a Platform of Unity

Chia sẻ bài này qua: