Cạm bẫy người

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: Cạm bẫy người
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1933
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            I Ông thân tôi là “mòng”

            II Ông quân sư của bạc bịp

            III Đố anh nào bịt mắt được tôi

            IV Ba nhân vật

            V Bốn đồng ngửa sấp

            VI Ruột quân xúc xắc

            VII Xưởng chế tạo khí giới

            VIII Những thủ đoạn ngoài chương trình b…

            IX Một cuộc vận động tự trị

            X Canh tài bàn… tay tư

            XI Tấm lòng đi bịp, từ nay xin chừa

            XII Nạn kinh tế, sở liêm phóng với ông ấm B…

            XIII Cái “lưới nhện”

            XIV Kẻ ở người về

Chia sẻ bài này qua: