The Future of Islam

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            CHAPTER I.

            Census of the Mohammedan World. The Haj

            CHAPTER II.

            The Modern Question of the Caliphate

            CHAPTER III.

            The True Metropolis—Mecca

            CHAPTER IV.

            A Mohammedan Reformation

            CHAPTER V.

            England's Interest in Islam

Chia sẻ bài này qua: