Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol. 2

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BOOK IV

THE MAHAYANA

       CHAPTER
XVI  MAIN FEATURES OF THE MAHAYANA

XVII  BODHISATTVAS

XVIII  THE BUDDHAS of MAHAYANISM

XIX  MAHAYANIST METAPHYSICS

XX  MAHAYANIST SCRIPTURES

XXI  CHRONOLOGY OF THE MAHAYANA

XXII  FROM KANISHKA TO VASUBANDHU

XXIII  INDIAN BUDDHISM AS SEEN BY THE CHINESE PILGRIMS

XXIV  DECADENCE OF BUDDHISM IN INDIA

BOOK V

HINDUISM

XXV  ŚIVA AND VISHNU

XXVI  FEATURES OF HINDUISM: RITUAL, CASTE, SECT, FAITH

XXVII  THE EVOLUTION OF HINDUISM. BHÂGAVATAS AND PÂŚUPATAS

XXVIII  ŚANKARA. ŚIVAISM IN SOUTHERN INDIA. KASHMIR. LlNGÂYATS

XXIX  VISHNUISM IN SOUTH INDIA

XXX  LATER VISHNUISM IN NORTH INDIA

XXXI  AMALGAMATION OF HINDUISM AND ISLAM. KABIR AND THE SIKHS

XXXII  ŚÂKTISM

XXXIII  HINDU PHILOSOPHY

Chia sẻ bài này qua: