The Religion of the Samurai

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 INTRODUCTION

 CHAPTER I

 REFUTATION OF DELUSIVE AND PREJUDICED (DOCTRINE)

 CHAPTER II

 REFUTATION OF INCOMPLETE AND SUPERFICIAL (DOCTRINE)

 CHAPTER III

 THE DIRECT EXPLANATION OF THE REAL ORIGIN         

 CHAPTER IV

 RECONCILIATION OF THE TEMPORARY WITH THE REAL DOCTRINE

 

Chia sẻ bài này qua: