Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Và Quản Lý Ngành Giáo Dục Đào Tạo

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Chương 2: Đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo

Chương 3: Điều lệ, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Chương 4: Luật giáo dục và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Chương 5: Thực tiễn giáo dục Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: