7 Loại Hình Thông Minh (MS-296)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Thuyết trí thông minh đa dạng

2. Trí thông minh ngôn ngữ

3. Trí thông minh không gian

4. Trí thông minh âm nhạc

5. Trí thông minh vận động cơ thể

6. Trí thông minh logic

7. Trí thông minh tương tác cá nhân

8. Trí thông minh nội tâm

9. Đánh thức những tiếm năng nở muộn

10. Củng có mối liên kết lỏng lẻo

11. Làm việc thông minh hơn

12. Khi các loại hình thông minh xung đột

13. Những hình thức tư duy trong tương lai

14. Những loại hinh thông minh mới

15. Liệu còn tồn tại nhửng loại hình thông minh khác?

Chia sẻ bài này qua: