Khoa Học Chẩn Đoán Tâm Lý (MS-32)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1992
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TRÍ TUỆ

Phần thứ ba: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHÂN CÁCH

Phần thứ tư: TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC

Phụ lục: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÔNG THỨC TOÁN THỐNG KÊ MÔ TẢ CẦN THIẾT

Chia sẻ bài này qua: