Hình Học 11

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Bài 1: Các khái niệm mở đầu    

Bài 2: Các tiên đề của hình học không gian  

Bài 3: Hình chóp     

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I

Chương II: QUAN HỆ SONG SONG

Bài 1: Hai đường thẳng song song       

Bài 2: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 3: Hai mặt phẳng song song          

Bài 4: Hình lăng trụ và hình hộp           

Bài 5: Hình chóp cụt

Bài 6: Phép chiếu song song - Hình biểu diễn của một hình không gian

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III

Chưong III: QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 1: Hai đường thẳng vuông góc       

Bài 2: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng         

Bài 3: Hai mặt phẳng vuông góc          

Bài 4: Khoảng cách          

Bài 5: Góc    

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III         

Chương IV: MẶT CẦU VÀ MẶT TRÒN XOAY

Bài 1: Mặt cầu

Bài 2: Vị trí tương đối của một mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng

Bài 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và lăng trụ

Bài 4: Mặt tròn xoay

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV         

Chương V: DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH

Bài 1: Hình đa diện và khối đa diện       

Bài 2: Thể tích các khối đa diện

Bài 3: Diện tích các hình tròn xoay

Thể tích các khối tròn xoay

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG V

Chia sẻ bài này qua: