Dàn Bài Tập Làm Văn 12

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

KĨ NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN (Nguyễn Ngọc Hóa)

I - Lập ý và lập dàn bài trong văn nghị luận

II - Lập luận trong văn nghị luận

III - Mở bài, kết bài và chuyển đọan trong văn nghị luận

IV - Chọn và trình bày dẫn chứng trong văn nghị luận

V – Hành văn trong bài nghị luận

GIẢI THÍCH, CHỨNG MINH VĂN HỌC (Phan Trọng Luận)

PHÂN TÍCH VĂN HỌC

I - Hướng dẫn làm bài tập trong SHS (Trần Đình Sử)

II – Bài tập bổ sung (Phan Trọng Luận)

III - Hướng dẫn làm dàn bài (Nguyễn Đăng Điệp)

BÌNH GIẢNG VĂN HỌC

I - Hướng dẫn làm bài tập trong SHS (Trần Đình Sử)

II - Bài tập bổ sung (Phan Trọng Luận)

III – Hướng dẫn làm dàn bài (Nguyễn Đăng Điệp)

BÌNH LUẬN VĂN HỌC

I - Hướng dẫn làm bài tập trong SHS (Trần Đình Sử)

II - Bài tập bổ sung (Phan Trọng Luận)

III - Hướng dẫn làm dàn bài (Nguyển Đăng Điệp)

BÌNH LUẬN XÃ HỘI

I - Hướng dẫn làm bài tập trong SHS (Trần Đình Sử)

II - Bài tập bổ sung (Phan Trọng Luận)

III - Hướng dẫn làm dàn bài (Nguyển Đăng Điệp)

BÌNH GIẢNG VĂN XUÔI (Phụ lục) (Trần Đình Sử)

Chia sẻ bài này qua: