Baba Yetu

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 37
Measures: 75
Key signature: 1 sharp
Ensemble
Mixed Ensemble
Parts: 9
Part names: Soprano (5), Clarinet (In B-flat) (4)

Tập tin bản nhạc