Ride (Twenty One Pilots) - Symphony Orchestra, Choir, Soloists

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 12
Measures: 183
Key signature: 1 sharp
Ensemble
Symphony Orchestra
Parts: 32
Part names: Piano (3), Flute (2), Oboe (2), Clarinet (In B-flat) (2), Clarinet (Bass), Bassoon, French Horn (2), Trumpet (In B-flat) (2), Trombone, Tuba, Tubular Bells,

Tập tin bản nhạc