3.1 Vài mẹo vặt khi sử dụng Jaws với Outlook Express

Bạn có biết các phím tắt đọc và di chuyển nhanh đến các trường khi mở một email hoặc khi sọan một email không?

Bạn có thể dùng các tổ hợp phím sau:

Alt+dấu huyền (dấu bên trái số 1 trên bàn phím chính): di chuyển đến phần nội dung thư.

- Alt+1: đọc trường người gửi (From)

- Alt+2: đọc trường ngày giờ.

- Alt+3: đọc trường người nhận (To)

- Alt+4: đọc trường CC

- Alt+5: đọc trường BCC

- Alt+6: đọc trường chủ đề (Subject).

Ngòai ra, với các phím tắt trên, bạn cũng có thể di chuyển focus đến trường tương ứng bằng cách nhấn nhanh hai lần. Ví dụ, nhấn Alt+1 nhanh hai lần sẽ chuyển focus đến trường From.
Khi mở một lá thư có tập tin đính kèm, bạn có thể nhấn Insert+a để đi đến danh sách tập tin đính kèm.

Mặc định trong Outlook, khi bạn di chuyển giữa các thư, thư được chọn sẽ được tự động mở ở khung xem trước (Preview Pane) và Outlook sẽ đánh dấu thư đó như đã được đọc. Để tắt khung xem trước, bạn vào vào trình đơn View, chọn và kích họat mục Layout...
Nhấn tab tìm đến mục Show Preview Pane và nhấn Space để bỏ chọn nếu đang được chọn. Sau đó, tab đến nút Ok và kích họat để lưu lại.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn bật khung xem trước nhưng không muốn Outlook tự động đánh dấu thư đã đọc thì bạn có thể bỏ chọn tùy chọn Message Is Read After Being Previewed (thư được đọc sau khi được xem trước) trong trình đơn Tools (Alt+t), Options (o); nhấn Ctrl+Tab chuyển qua trang Read và bạn sẽ tìm thấy tùy chọn trên.

Một mẹo nhỏ nữa dành cho các bạn có tham gia các mailing list. Thông thường khi bạn nhấn Ctrl+r để trả lời một lá thư trong diễn đàn nào đó thì ở trường người nhận sẽ tự động chỉ định là địa chỉ email của diễn đàn. Trong trường hợp bạn muốn trả lời riêng cho người gửi lá thư đó thì bạn làm như thế nào?

Bạn nhấn Insert+Shift+r để trả lời thư trực tiếp cho người gửi thay vì gửi lên diễn đàn.

Chia sẻ bài này qua: