Rules and Guidelines for Contracted Vietnamese Braille (Grade 2)

Posted on Sun, 04/22/2018 - 23:33
Lượt xem
50

Table of Braille contractions for one-syllable words (Grade 2)

Contracted Braille (grade 3) translation of the Textbook "Physics Grade 11", by Sao Mai Braille

 

Contraction codes in Grade 2 are built for one-syllable words, high frequency syllabemes or words/syllabemes consisting of many characters. In contracted Braiile grade 2, all contractions and rules of grade 1 are applicable.

The maximum number of Braille blocks in one contraction is 2. If a contraction is presented in one blocks, it is used for a one-syllable word. If it covers two blocks, the first block refers to the tone letter, and the second block refers to the syllable (without a tone letter) of the word. See more in the Rules for Contracted Braille Grade 1.

 

Table of contractions for one-syllable words in Grade 3

No.

Word

Dots

Show in Display 

1.       

biết

12

b

2.       

bên

23

2

3.       

bằng

2356

7

4.       

bài

56-12

;b

5.       

bảo

26-12

5b

6.       

bỗng

36-12

-b

7.       

bỏ

26-56

5;

8.       

bắt

35-12

9b

9.       

báo

35-23

92

10.  

bị

6-12

,b

11.  

bọn

6-23

,2

12.  

của

14

c

13.  

các

25

3

14.  

con

36

-

15.  

cùng

56-14

;c

16.  

cả

26-14

5c

17.  

cửa

26-25

53

18.  

cuộc

6-14

,c

19.  

còn

56-25

;3

20.  

càng

56-36

;-

21.  

cũng

36-14

-c

22.  

36-25

-3

23.  

35-14

9c

24.  

cái

35-25

93

25.  

cứ

35-36

9-

26.  

cộng

6-25

,3

27.  

cho

146

%

28.  

chỗ

36-146

-%

29.  

chờ

56-146

;%

30.  

chỉ

26-146

5%

31.  

chị

6-146

,%

32.  

chúng

35-146

9%

33.  

do

145

d

34.  

da

256

4

35.  

dài

56-145

;d

36.  

dầu

56- 256

;4

37.  

dép

35-145

9d

38.  

dốc

35-256

94

39.  

dẻo

26-145

5d

40.  

dở

26-256

54

41.  

dọn

6-145

,d

42.  

dạng

6-256

,4

43.  

dẫn

36-145

-d

44.  

diễn

36-256

-4

45.  

đi

2346

!

46.  

đầu

56-2346

;!

47.  

đến

35-2346

9!

48.  

được

6-2346

,!

49.  

đã

36-2346

-!

50.  

gần

1245

g

50.b gặp 2356

7

51.  

gọi

6-1245

,g

52.  

gọn

6-2356

,7

53.  

góp

35-1245

9g

54.  

gói

35-2356

97

55.  

36-1245

-g

56.  

56-2356

-7

57.  

hơn

125

h

58.  

hay

236

8

59.  

hàng

56-125

;h

60.  

hồi

56-236

;8

61.  

hỏi

26-125

5h

62.  

hiểu

26-236

58

63.  

hãy

36-125

-h

64.  

hãng

36-236

-8

65.  

hết

35-125

9h

66.  

hướng

35-236

98

67.  

họ

6-125

,h

68.  

học

6-236

,8

69.  

245

j

70.  

giữa

356

0

71.  

giúp

35-245

9j

72.  

gió

35-356

90

73.  

giờ

56-245

;j

74.  

già

56-356

;0

75.  

giữ

36-245

-j

76.  

giã

36-356

-0

77.  

giọng

6-245

,j

78.  

kia

13

k

79.  

kể

26-13

5k

80.  

kiểm

26-46

5.

81.  

kéo

35-13

9k

82.  

kết

35-46

9.

83.  

kiện

6-13

,k

84.  

khi

12356

(

85.  

không

135

o

86.  

khắp

35-12356

9(

87.  

khỏi

26-12356

5(

88.  

123

L

89.  

làm

56-123

;l

90.  

lần

56-456

;_

91.  

lửa

26-123

5l

92.  

lẻ

25456

5_

93.  

lẫn

36-123

-l

94.  

lẫm

36-456

-_

95.  

lúc

35-123

9l

96.  

lớn

35-456

9_

97.  

lại

6-123

,l

98.  

loại

6-456

,_

99.  

134

m

100.                      

mình

56-134

;m

101.                      

mở

26-134

5m

102.                      

mỗi

36-134

-m

103.                      

muốn

35-134

9m

104.                      

mặt

6-134

,m

105.                      

một

24

i

106.                      

nên

1345

n

107.                      

này

56-1345

;n

108.                      

nổi

26-1345

5n

109.                      

nữa

36-1345

-n

110.                      

nếu

35-1345

9n

111.                      

nội

6-1345

,n

112.                      

người

346

+

113.                      

ngày

56-346

;+

114.                      

ngủ

26-346

5+

115.                      

nghĩ

36-346

-+

116.                      

ngọn

6-346

,+

117.                      

nhưng

1246

$

118.                      

như

12346

&

119.                      

nhiều

56-1246

;$

120.                      

nhỏ

26-1246

5$

121.                      

những

36-1246

-$

122.                      

nhớ

35-1246

9$

123.                      

nhận

6-1246

,$

124.                      

phải

124

f

125.                      

phía

235

6

126.                      

phần

56-124

;f

127.                      

phòng

56-235

;6

128.                      

phấn

35-124

9f

129.                      

phán

35-235

96

130.                      

phạm

6-124

,f

131.                      

phận

6-235

,6

132.                      

quyết

12345

q

133.                      

quyền

56-12345

;q

134.                      

quả

26-12345

5q

135.                      

quĩ

36-12345

-q

136.                      

quá

35-12345

9q

137.                      

rất

1235

r

138.                      

rồi

56-1235

;r

139.                      

36-1235

-r

140.                      

rút

35-1235

9r

141.                      

rộng

6-1235

,r

142.                      

sau

234

s

143.                      

sở

26-234

5s

144.                      

sẽ

36-234

-s

145.                      

sáng

35-234

9s

146.                      

sự

6-234

,s

147.                      

tôi

2345

t

148.                      

từ

56-2345

;t

149.                      

tỉnh

26-2345

5t

150.                      

tiếng

35-2345

9t

151.                      

tại

6-2345

,t

152.                      

thì

2456

w

153.                      

thẳng

26-2456

5w

154.                      

thành

56-2456

;w

155.                      

thấy

35-2456

9w

156.                      

thật

6-2456

,w

157.                      

1236

v

158.                      

về

56-1236

;v

159.                      

vào

3456

#

160.                      

vẻ

26-1236

5v

161.                      

vẫn

36-1236

-v

162.                      

với

35-1236

9v

163.                      

việc

6-1236

,v

164.                      

xin

1456

x

165.                      

xuống

35-1346

9x

166.                      

36-1346

-x

167.                      

56-1346

;x

168. trong 23456

)

169. trên 12456 }
170. trời 56-23456 ;)
171. trẻ 26-23456 5)
172. trắng 35-23456 9)
173. trận 6-23456 ,)
174. anh 156 :
175. ấy 16 *
176. 345 >

 

Chia sẻ bài này qua:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.