BÀI TẬP HÓA HỌC 11

Book cover image
BÀI TẬP HÓA HỌC 11
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
8934994023689
Sơ lược sách

BÀI TẬP HÓA HỌC 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

 • Bài 1. Sự điện li
 • Bài 2. Axit, bazơ và muối
 • Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ
 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

 • Bài 7. Nitơ
 • Bài 8. Amoniac và muối amoni
 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
 • Bài 10. Photpho
 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
 • Bài 12. Phân bón hóa học
 • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Hóa học 11.
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

 • Bài 15. Cacbon
 • Bài 16. Hợp chất của cacbon
 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic
 • Bài 18. Công nghiệp silicat
 • Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ
 • Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Hóa học 11
 • CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
 •  
 • Bài 25. Ankan
 • Bài 26. Xicloankan
 • Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan
 • Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương V - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương V - Hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

 • Bài 29. Anken
 • Bài 30. Ankađien
 • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien
 • Bài 32. Ankin
 • Bài 33. Luyện tập: Ankin
 • Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương VI - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương VI - Hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
 • Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương VII - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương VII - Hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Bài 40. Ancol
 • Bài 41. Phenol
 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương VIII - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương VIII - Hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 • Bài 44. Anđehit - xeton
 • Bài 45. Axit cacboxylic
 • Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic
 • Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương IX - Hóa học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IX - Hóa học 11