HÓA HỌC 10

Book cover image
HÓA HỌC 10
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
978-604-0-00140-5
Sơ lược sách

HÓA HỌC 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

 • Bài 1. Thành phần nguyên tử
 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 • Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
 • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion
 • Bài 13. Liên kết cộng hóa trị
 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22. Clo
 • Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Bài 25. Flo - Brom - Iot
 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen
 • Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

 • Bài 29. Oxi - ozon
 • Bài 30. Lưu huỳnh
 • Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh
 • Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 38. Cân bằng hóa học
 • Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Hóa học 10