GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11

Book cover image
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2010
Accessible book producer
ISBN
834980005767
Sơ lược sách

Phần một. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ
Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường
Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Bài 8. Chủ nghĩa xã hội
Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh
Bài 15. Chính sách đối ngoại